test-2

DisciplineTexts
Advaita VedantaPrasthanatrayam (Shankara Bhashyam)
Vedanta Paribhasha
VyakaranaSiddhanta Kaumudi
Paribhashendushekharah Mahabhashyam
Laghu Shabdendushekhara
Amarakoshah
NyayaTarka Samgraha
Tarka Samgraha Deepika
Tarka Samgraha Nyayabodhini
Purva MimamsaMeemamsa- Nyaya prakashah