All posts tagged: Sanskrit

ಅಮರುಕ ಶತಕ: ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಮುಕ್ತಕಗಳು – ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಇಣುಕು

ಅಮರುಕ ಶತಕವು ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಕಡಿಮೆಯೆಂಬ ದೂರು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳಸೆಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು ನಿಚ್ಚಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬೇಕು.

Panini’s Grammar and Computer Science

In this paper we discuss formal aspects of certain rules of Panini’s grammar- Astadhyayi (A), which is traditionally studied together with the dhatupatha, which is a list of verbal roots arranged into sublists, and the ganapatha, which is a list of various classes of morphs, one class being the dhatupatha.