All posts tagged: ಕರ್ನಾಟಕಸಂಗೀತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹಂಸಾನಂದಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.