ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ – ಭಾಗ ೬: ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಮಾಲಿಕೆಯ ೬ನೆಯ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಭಾಗ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವುದು? ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳ ಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಏನು? ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೇನು ಲಾಭ?

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ- ಭಾಗ ೪ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿ: ಸ್ಥಿತಿ

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಋತ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಹೀಗೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕವಾದ ತತ್ವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ…

ಗುಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೨೩ – ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ದೇವೀ

ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೇ? ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಗುಡಿಯಸಂಭ್ರಮ – ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಮಾಲಿಕೆ ಭಾಗ-೨: ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥ

ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಾಳಜಿಯಾದರೂ ಏನು? ಅದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಏನು?

ಐಹೊಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮೇಗುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಾಸನ

ಐಹೊಳೆಯ ಮೇಗುತಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಪುಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಏನು?