ಸೋಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಯಾಮಗಳು

ಆರ್ಯರು ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋದರೆಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ, ಸೋಮವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ,
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಲಗೇರಿ.

ಸೋಮ: ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಮತ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾನವನ ಅಮೃತತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರತೀಕ. ಆದರೆ, ಸೋಮವು ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಯೋಗದ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಸೋಮದ ಆರಾಧಕರು. ಸೋಮವೆಂದರೆ, ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೋಮ

ಸೋಮನೆಂದರೆ ಯಾರು? ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೇವತೆಯೆಂದೂ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಸಾತ್ಮಕವೆಂದೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

A Letter from Abbe Dubois

A Letter from Abbe Dubois

Abbe Dubois, the author of the book, “Hindu Manners, Customs, and Ceremonies”. His unpublished letters are now kept in the Sorbonne library.