On the Guru-Shishya Relationship

A few months ago, I heard Swami Sarvapriyananda of the Vedanta Society of New York¬†recount a story that touches deeply on the relationship between the guru and shishya. The shishya…